WebbMotell - Det prisvärda alternativet för era hemsidor

Grymt Koncept! Vårt Premium webbhotellkonto är något utöver det vanliga. Ni får en helt egen server för er själv. Ni konkurrerar inte med någon annan om CPU och minne, allt är ert! Och detta till ett pris som motsvarar ett vanligt webbhotell. Vi erbjuder också två instegskonton, Start och Standard. Dessa är vanliga webbhotellkonton där ni delar resurser som CPU och minne/RAM med andra kunder. Dessa planer kommer utan användarsupport. Önskar ni det kan ni teckna det som tilläggstjänst för 720 kr/år.
 • WebbMotell Start

  Från 99,00/yr
  Beställ nu
  • Ingen Gratis .se domän
  • Enkel Kontrollpanel
  • Felanmälan Support
  • Delad www server
  • Apache HTTP server
  • 1 GB SSD Hemsida
  • 1 www domäner
  • 0 underdomäner
  • 1 MySQL databaser
  • 1 GB utrymme för DB
  • 0 Cronjobb
  • 7.x PHP version
  • 64 MB PHP minne
  • 30 sekunder PHP runtime
  • Ingår inte CGI
  • Ingår inte inloggning SSH
  • 1 E-postdomäner
  • 4 E-postkonton
  • 5 GB utrymme för e-post
  • 0 Vidarebefodring e-post
  • 20 E-postalias
  • 0 E-postfilter
  • 0 Fetchmail konton
  • Begränsat utbud Installatron
 • WebbMotell Standard

  Från 299,00/yr
  Beställ nu
  • Ingen Gratis .se domän
  • Enkel/ISPConfig Kontrollpanel
  • Felanmälan Support
  • Delad www server
  • Apache HTTP server
  • 5 GB SSD Hemsida
  • 2 www domäner
  • 10 underdomäner
  • 8 MySQL databaser
  • 1 GB utrymme för DB
  • 10 Cronjobb
  • 5.x, 7.x, 8.x PHP version
  • 256 MB PHP minne
  • 2 minuter PHP runtime
  • Ingår CGI
  • Ingår inloggning SSH
  • 2 E-postdomäner
  • 50 E-postkonton
  • 25 GB utrymme för e-post
  • 0 Vidarebefodring e-post
  • Obegränsat E-postalias
  • 20 E-postfilter
  • 4 Fetchmail konton
  • Nästan komplett Installatron
 • WebbMotell Premium

  Från 357,00/3 mo
  649,00 Startavgift
  Beställ nu
  • Registrering 1 år Gratis .se domän
  • Enkel/ISPConfig Kontrollpanel
  • Felanmälan Support
  • Egen www server
  • Apache/nginx HTTP server
  • 15 GB SSD Hemsida
  • Obegränsat www domäner
  • Obegränsat underdomäner
  • Obegränsat MySQL databaser
  • 15 GB inkl. www utrymme för DB
  • Obegränsat Cronjobb
  • 5.x, 7.x, 8.x PHP version
  • 2 GB PHP minne
  • 20 minuter PHP runtime
  • Ingår CGI
  • Ingår inloggning SSH
  • 2 E-postdomäner
  • 50 E-postkonton
  • 25 GB utrymme för e-post
  • 0 Vidarebefodring e-post
  • Obegränsat E-postalias
  • 20 E-postfilter
  • 4 Fetchmail konton
  • Komplett Installatron
Mer information om tjänsten
 • NVMe SSD Lagring. Ultrasnabba speglade diskar för allra bästa prestanda och tillgänglighet.
 • Ultrasnabba webservrar. Aldrig överbelastade med för många kunder, Apache/Nginx med extrem prestanda installerad på servrar med AMD EPYC 2nd Gen eller Intel® Xeon® Gold processorer.
 • Enkelt! Enkelt och okomplicerad hantering och administrering av er webbplats och e-post. Vår kontrollpanel innehåller det man verkligen behöver, inte mer, och självklart är den på svenska.
 • Gratis SSL certifikat för er hemsida. Skall er hemsida vara säker för era besökare och för att er hemsida skall ha någon möjlighet att få bra ranking hos sökmotorer som Google och Bing, då måste er hemsida vara utrustad med SSL. Hos oss ser vi till att ni får det, och det kostar ingenting!
 • Installatron. Med Installatron kan ni enkelt installera de absolut bästa programmen som finns för att bygga er hemsida. T.ex. finns där WordPress, Joomla, Laravel och så så mycket mer. Med Installatron installerar och avinstallerar ni enkelt dessa program helt själv. Ni behöver inte bekymmra er över databaser och sådant, det hanteras helt automatiskt. Samma med backup och uppdateringar. Dessa sker helt automatiskt, ni kan helt glömma det tekniska.
 • Grymt Koncept! Vår Premium plan, som kan uppgraderas, är något utöver det vanliga. Ni får en helt egen server för er själv. Ni konkurerar inte med någon annan om CPU och minne, allt är ert! Och detta till ett pris som motsvarar ett vanligt webbhotell. Vad mer som motsvarar ett eget webbhotell är att ni inte behöver bekymra er om tekniken alls, vi sköter allt, ni sköter era hemsidor med kontrollpanelerna och vi tar hand om resten.
 • Kontrollpanel Enkel. Till det mesta räcker vår enkla kontrollpanel på svenska. Med den går det att skapa och ta bort webbplatser, e-postkonton, administrera DNS, installera programvara med Installatron, ansluta sig med FTP till webbplatsen och en del till.
 • Kontrollpanel ISPConfig, ingår i vissa planer. Vår mycket kraftfulla kontrollpanel ISPConfig. Möjligheterna med denna är nästan oändliga för den kunnige. Prova gärna dess demo http://demo3.ispconfig.org/.
 • Välj det alternativ som passar er. Ni kan alltid uppgradera och nedgradera efter hand. Att upgradera från delad till egen server debiteras emellertid. Egen server kan uppgraderas upp till 32 GB minne, 16 cpu'er och 350 GB SSD.
 • Skydd på skräppost/malware. Skydd mot skräppost och malware som skickas per e-post finns. Ni kan anpassa detta skydd på en generell nivå, från att ni vill ta emot allting till att ni vill bara ta emot sådant som är säkert. Det sistnämnda innebär att också legitim e-post kan i vissa fall inte komma fram.
 • SPF/DKIM. Att sätta SPF och DKIM för er domän är det absolut bästa sättet att se till att den e-post ni skickar verkligen kommer fram till er mottagare, att mottagaren inte uppfattar att era brev är skräppost.
 • Backup. Det primära syftet med vår backup är att återställa vid haverier. Som användare kan ni begära återställning för en avgift. Det finns verktyg för att göra egna säkerhetskopior.
 • Alla php versioner. Ni kan välja mellan alla möjliga php versioner, php 5.6, 7.x, 8.x.
 • Över 60 olika php moduler ingår som standard, t.ex. imagick, ioncube, mysqli, pdo_sqlite, Zend OPcache. Se https://phpinfo.webbmotell.se för mer information.
 • Multidomän. Hos oss kan ni skapa hemsidor för fler domännamn än bara ett. Behöver ni skapa en andra hemsida, då behöver ni inte köpa ett till webbhotellkonto, ni kan bygga alla hemsidor på ett och samma konto. Detta är perfekt om ni har kunder vars hemsidor ni tar hand om.
 • E-postalias. Vidarebefodring innebär att e-post som skickas till dig automatiskt skickas vidare till en annan e-postadress som tillhör dig. T.ex. att e-post till tina@foo.com skickas vidare till christina@foo.com. Notera här att vidarbefodringen sker inom samma domän.
 • Vidarebefodring av e-post till andra domäner, t.ex. till gmail, outlook, hotmail, stöds inte.
 • E-postfilter. Ni kan automatiskt hantera inkommande e-post. Till exempel om ett brev kommer från en viss avsändare, eller har ett speciellt ämne/subject kan ni flytta brevet till en speciell katalog, radera brevet eller avvisa brevet.
 • Fetchmail. Ni kan hämta e-post med pop/imap från andra e-postkonton. På så sätt kan ni samla all er e-post till ett e-postkonto. T.ex. hämta er e-post från ert gmail konto. Då behöver ni inte hoppa mellan olika e-postklienter för att läsa er e-post.
 • Ultrasäker e-post. Vi erbjuder ultrasäker e-post som alternativ helt kostnadsfritt för samtliga våra webbhotellplaner. Med vår ultrasäkra e-post går det bara att läsa och skicka e-post genom att logga in till en webmailportal med 2-faktors autentisering, på samma sätt som t.ex. Gmail och Hotmail. Även om ert lösenord till ert e-postkonto skulle komma på vift kan ingen komma åt er e-post.
 • Användarsupport ingår inte förutom då det gäller fel i våra tjänster. Support utöver detta debiterar vi för. Ett exempel på vad som debiteras är återläsning från backup, ett annat är felsökning av er hemsida. Komplett användarsupport kan tecknas separat.
 • ----- ENGLISH -----
 • ----- ENGLISH -----
 • ----- ENGLISH -----
 • NVMe SSD Storage. Ultra-fast mirrored disks for the very best performance and availability.
 • Ultra-fast web servers. Never overloaded with too many customers, Apache/Nginx with extreme performance installed on servers with AMD EPYC 2nd Gen or Intel® Xeon® Gold processors.
 • Free SSL certificate for your website. Should your website be safe for your visitors and in order for your website to have any opportunity to get good rankings with search engines like Google and Bing, then your website must be equipped with SSL. With us, we make sure you get it, and it costs nothing!
 • Installatron. With Installatron you can easily install the absolute best programs available to build your website. For example, there's WordPress, Joomla, Laravel and so much more. With Installatron, you can easily install and uninstall these programs all by yourself. You don't have to worry about databases and things like that, it's handled completely automatically. Same with backup and updates. These happen completely automatically, you can completely forget about the technical.
 • Control panel ISPConfig, included in some plans. Our very powerful control panel ISPConfig. The possibilities of this are almost endless for the knowledgeable. Try its demo http://demo3.ispconfig.org/.
 • Choose the option that suits you. You can always upgrade and downgrade over time. However, upgrading from shared to own server is charged. Custom server can be upgraded up to 32 GB of memory, 16 CPUs and 350 GB SSD.
 • Spam/malware protection. Anti-spam and malware sent by email is available. You can adapt this protection on a general level, from wanting to receive everything to wanting to receive only things that are safe. The latter means that in some cases, legitimate e-mail cannot be obtained.
 • SPF/DKIM. Putting SPF and DKIM for your domain is the absolute best way to ensure that the email you send really arrives at your recipient, that the recipient does not perceive that your letters are spam.
 • Backup. The primary purpose of our backup is to recover in case of breakdowns. As a user, you can request a reset for a fee. There are tools for making your own backups.
 • All PHP versions. You can choose from all sorts of php versions, php 5.6, 7.x, 8.x.
 • Over 60 different php modules are included by default, e.g. imagick, ioncube, mysqli, pdo_sqlite, Zend OPcache. See https://phpinfo.webbmotell.se for more information.
 • Multidomain. With us, you can create websites for more domain names than just one. If you need to create a second website, then you don't have to buy another web hosting account, you can build all the websites in one account. This is perfect if you have customers whose websites you take care of.